Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: 4 czerwca 1989
4 czerwca 1989
03/06/2009

44 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze , częściowo wolne wybory do sejmu w powojennej Polsce. Oznaczały one w rezultacie utratę władzy przez rządzących Polską od 45 lat komunistów i początek procesu demokratyzacji naszego kraju i odzyskiwania niepodległości po wieloletniej zależności od ZSRR. Jak było to możliwe? Kto to sprawił?


Otóż, aby wyjaśnić ten skomplikowany proces należy cofnąć się do odległych czasów.
Na początku XVIIIw. Rzeczpospolita utraciła swobodę w polityce zagranicznej – stała się krajem zależnym od carskiej Rosji. Skutkiem ostatecznym tej zależności były trzy rozbiory i całkowite wymazanie Polski z mapy politycznej Europy. W okresie 123 lat zaborów wykształcił się typ polskiej świadomości narodowej – nigdy nie godzącej się z utratą wolności, dumnej, skłonnej do bohaterstwa i ofiarności na rzecz kraju. Postawa ta wzmocniła się dzięki kolejnym powstaniom narodowym. Pomimo ich klęsk udało się przekonać opinię światową, szczególnie mocarstwa (i wrogie i przyjazne Polakom), że bez rozwiązania problemu suwerenności Polski nie będzie spokoju w Europie. Ten wniosek, zrealizowany w trakcie konferencji pokojowej w Wersalu po I wojnie światowej umożliwił odrodzenie państwa polskiego. Odrodzona II Rzeczpospolita w latach 1918-39 nie była jednak państwem bezpiecznym. Srogie warunki pokojowe narzucone Niemcom w 1919r. i izolacja powstałego świeżo ZSRR stały się zarzewiem wybuchu kolejnej wojny. Polska nie tylko nie mogła jej zapobiec, Ale też, jako państwo powstałe na gruzach monarchii Hohenzollernów i Romanowów stała się pierwszym obiektem ataku ich następców – hitlerowskiej III Rzeszy i ZSRR. W trakcie II wojny światowej klęski poniosły nie tylko polskie wojska, ale i polskie dążenia do odzyskania utraconego terytorium i niepodległości. W 1945r. wyłoniło się ze zgliszczy wojennych państwo polskie, które nie tylko terytorialnie, ale i ustrojowo nie przypominało Polski sprzed września 1939r. Państwo to miało narzucony przez ZSRR komunistyczny rząd i było całkowicie podporządkowane Moskwie – znamy je jako Polską Rzeczpospolitą Ludową (nazwę tę przyjęto na mocy konstytucji z 1952r.). Wszelkie próby oporu wobec komunizmu i Rosjan spełzły w 1945-48 na niczym. Naród polski, którego najlepsi przedstawiciele albo zginęli w wojnie, albo zmuszeni byli pozostać na emigracji, lub też usunęli się w zacisze domowej, wewnętrznej emigracji, pogodził się częściowo z zapadłymi decyzjami. Wpłynęły na to: pamięć okropności wojny i chęć życia w pokoju, wybicie i emigracja 50% polskiej inteligencji i złudne nadzieje, że komunizm okaże się tym czym się ogłaszał – systemem sprawiedliwości społecznej i dobrobytu dla wszystkich.
    Niestety nadzieje te okazały się płonne. Komunizm okazał się zwykłą dyktaturą, nawet z totalitarnymi skłonnościami do kontrolowania wszystkich przejawów życia obywateli. Sprawiło to, że po roku 1953 od tej ideologi odsuwać się zaczęli polscy profesorowie i inteligencja. Jerzy Andrzejewski, Aleksander Watt, Antoni Słonimski i in. Zaś ekonomiczne eksperymenty komunistów – próby wywłaszczenia chłopów, ciągłe braki na rynku, „manewry” z kartkami zaopatrzeniowymi, puste sklepy, trudności z dostępem do artykułów pierwszej potrzeby, akcje wymiany pieniędzy wzbudzały narastające zdziwienie i brak zaufania do władzy ze strony szerokich grup robotników i chłopów. Cyklicznie pojawiające się kryzysy ekonomiczne, skutkujące podniesieniem cen na podstawowe artykuły wywołały spontaniczne i nie kontrolowane wybuchy społecznego gniewu np. w 1956r. w Poznaniu  w 1970 na wybrzeżu i w 1976 w Radomiu i Ursusie. Wystąpienia robotnicze krwawo tłumiono – w 1956r. Ponad 200 zabitych, w 1970 – 44-ech.
    Jednak komunizm nie był tylko systemem ucisku. Ta utopijna ideologia próbowała też zrealizować pozytywną część swojego programu. Do tej pozytywnej części należało upowszechnienie oświaty. Pomimo przesiąknięcia treści edukacyjnych ideami komunizmu, w Polsce, po raz pierwszy w dziejach zlikwidowano analfabetyzm, zwiększyła się wydatnie liczba ludzi ze średnim i wyższym wykształceniem. Słowem – odrodziła się warstwa społeczna gotowa nie tylko do przemyślenia sytuacji ale i podjęcia działań na rzecz narodu. Młoda inteligencja pod wpływem zmęczonych ale i wciąż aktywnych działaczy pamiętających dawną Polskę w powiązaniu z informacjami napływającymi od polskich emigrantów na Zachodzie: Jerzy Giedrojić, Gustaw Herling Grudziński, Jan Nowak – Jeziorański, Czesław Miłosz i inni, dokonała krytycznej oceny komunizmu. Momentem, który przekonał wychowanków komunizmu o jego utopijności był rok 1968 kiedy to władze ostro rozprawiły się z manifestacjami studentów warszawskich. W połowie lat 70-tych wydawało się u szczytu powodzenia komunizmu istniały w Polsce silne acz nieliczne
grupy przekonane o konieczności reformy lub nawet likwidacji komunizmu. Ich ośrodkami były: Gdańsk, Warszawa, Kraków i Lublin. Przełomem okazał się rok 1976. W poszukiwaniu dróg wyjścia skupieni wokół Jacka Kuronia intelektualiści wymyślili sposób przełamania monopolu władz komunistycznych w kontaktach ze środowiskami robotniczymi. Pojawiła się tez koncepcja walki z władzą bez używania przemocy. 23 września 1976r. Powstał w Warszawie Komitet Obrony Robotników. Po nim inne organizacje: Wolne Związki Zawodowe, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacja Polski Niepodległej i inne. Dziełem zorganizowanej, ale nielegalnej opozycji były strajki roku 1980, które przyniosły powstanie NSZZ Solidarność – 10 milionową obywatelską organizację społeczną. Wielkim wydarzeniem odmieniającym postawę społeczeństwa polskiego był wybór Karola Wojtyły na papieża. Jego wizyta w kraju w 1979r. Odmieniła sumienia i wskazała, że oprócz ideologii komunistycznej istnieją również porządki. W latach 80-tych zaufanie do władz komunistycznych było już znikome. Całkowicie skompromitowały się one wprowadzeniem stanu wojennego który pokazał, że jedyną racją legitymizacją tej władzy jest siła. Załamanie gospodarcze w ostatniej dekadzie rządów komunistycznych wzmacniała jeszcze niechęć do władzy w końcu roku 1988 po nowej fali strajków władze zgodziły się na rozmowy z opozycją. Obrady Okrągłego Stołu w okresie II-IV 1989 odmieniły Polskę. W ich efekcie odbyły się częściowo wolne wybory 4 czerwca 1989, których rocznicę obchodzimy. Wybory były plebiscytem. Kandydujący komuniści nie otrzymali wystarczającego poparcia aby móc wejść do sejm. A tzw. lista krajowa z kandydaturami najwyższych urzędników państwowych została prawie w całości odrzucona przez społeczeństwo. Skutkiem tego zwycięstwa było powołanie pierwszego, niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce – T. Mazowieckiego we wrześniu 1989r. W grudniu zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolitą Polską i przywrócono dawne godło – Orła w Koronie. Rozpad rządów komunistycznych w innych krajach zdominowanych przez ZSRR oraz postępujący kryzys w samym tym mocarstwie umożliwił w następnych latach całkowicie wolne wybory prezydenckie w 1990r., parlamentarne w 1991r. i opuszczenie Polski przez oddziały armii radzieckiej. Tak oto wydarzenia 1989 roku otwarły Polsce i innym krajom komunistycznym drogę do suwerenności i demokracji.      

WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem