Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka

STATUT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mieszka I

       

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Krótkiej 1 jest szkołą publiczną

 

§ 2

Szkole nadano im. Mieszka I w 1966 roku.

 

§ 3

Organem prowadzącym liceum jest Powiat Strzelecki.

 

§ 4

Cykl kształcenia trwa, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, 3 lata.

Liceum prowadzi naukę w oddziałach, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania i w zależności od zainteresowań młodzieży oraz możliwości kadrowych szkoły.

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Celem liceum jest:

1.        Kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do studiów i życia we współczesnym świecie.

2.        Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.

3.        Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

4.        Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.

 

§6

Liceum

1.        Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

2.        Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez właściwą informację o szkołach wyższych i szkołach policealnych.

3.        Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów wychowawczych.

4.        Otacza opieką uczniów stosownie do ich potrzeb.

5.        Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.

6.        Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej między innymi poprzez organizację spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

7.        Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

 

§ 7

 

1.        Program Wychowawczy Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka  I w Zawadzkiem, uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, jest załącznikiem do Statutu.

2.        Program Profilaktyki Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem, uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, jest załącznikiem do Statutu.

3.        Wewnątrzszkolny System Oceniania Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka  I w Zawadzkiem, uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, jest załącznikiem do Statutu.

 

ORGANY SZKOŁY

 

§ 8

1.        Organami szkoły są:

a.        dyrektor szkoły,

b.        rada pedagogiczna,

c.        rada rodziców,

d.        samorząd uczniowski,

e.        rada szkoły (jeżeli została utworzona).

2.        Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada liceum i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

 

§ 9

Dyrektor szkoły:

1.        Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.        Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.

3.        Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne.

4.        Kieruje pracami Rady Pedagogicznej (jako jej przewodniczący ).

5.        Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji. Ma prawo wstrzymać realizację uchwały niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia kuratorium i organ prowadzący.

6.        Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

7.        Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

8.        Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

9.        Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

10.     Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

11.     Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

§ 10

Rada Pedagogiczna:

1.        Zatwierdza plan pracy szkoły.

2.        Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

3.        Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

4.        Ustala organizację doskonalenia zawodowego.

5.        Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów.

6.        Ustala regulamin swojej działalności.

7.        Opracowuje i uchwala wewnątrzszkolny system oceniania po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

8.        Opracowuje i uchwala program wychowawczy szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

9.        Opracowuje i uchwala program profilaktyki szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

10.     Opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

11.     Opiniuje projekt planu finansowego szkoły.

12.     Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

13.     Opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

14.     Może występować z wnioskiem do Zarządu Powiatu Strzeleckiego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.

15.     Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

16.     Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

 

§11

Rada Rodziców:

1.        Może występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

2.        Opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności.

3.        Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków  finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.

4.        Pozyskuje zakłady pracy i instytucje do współpracy ze szkołą szczególnie w organizowaniu pomocy materialnej szkole. 

5.        Opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły.

6.        Opiniuje wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.

7.        Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§12

Samorząd uczniowski:

1.        Ma prawo przedstawiać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

2.        Ma prawo przedstawiać opinię i wnioski w sprawie programów nauczania.

3.        Ma prawo interweniować u dyrektora szkoły, gdy zachodziłoby łamanie praw uczniów.

4.        Ma prawo organizować życie szkoły umożliwiające zaspokajanie własnych zainteresowań.

5.        Ma prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz nadawania audycji poprzez radiowęzeł szkolny.

6.        Ma prawo ,w porozumieniu z dyrektorem, organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

7.        Ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

8.        Ma prawo powołać Rzecznika Praw Ucznia. Tryb powołania i kompetencja rzecznika określa Regulamin Rzecznika Praw.

9.        Opiniuje wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.

10.     Uchwala plan działania na dany rok szkolny.

 

§13

1.        Rada szkoły:

a.        Uchwala statut liceum i jego zmiany.

b.        Inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w liceum.

c.        Opiniuje plan pracy liceum, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

d.        Opiniuje plan finansowy liceum i przedstawia wnioski.

e.        Ocenia sytuację oraz stan liceum, występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, Wojewódzkiej Rady Oświatowej w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

f.         Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy oraz program profilaktyki szkoły.

g.        Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

2.        Czas trwania kadencji, zasady wyboru i pracy rady liceum określa jej regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

3.        Rada liceum składa się w równych liczbach z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów. Powstanie rady liceum pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród wymienionych podmiotów.

4.        Wszelkie sprawy nie należące do kompetencji innych organów szkoły rozstrzyga rada liceum.

 

§14

Sytuacje konfliktowe między organami szkoły rozwiązuje Komisja Rozjemcza, powoływana do rozwiązania sytuacji konfliktowej, złożona z przedstawicieli wszystkich organów szkoły (nie zawsze z udziałem Samorządu Uczniowskiego).

 

§15

Na zebraniach poszczególnych organów szkoły informuje się o działaniach i decyzjach pozostałych organów. Informacje takie może przekazywać dyrektor lub inne osoby biorące udział w posiedzeniach danego organu.

 

§16

Rada pedagogiczna wykonując zadania nieistniejącej rady szkoły, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przed podjęciem decyzji ma obowiązek zasięgania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

§17

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

1.        Na pierwszych w danym roku szkolnym spotkaniu z wychowawcą klasy rodzice są informowani o:

a.        zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i  w szkole,

b.        wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania,

c.        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

d.        zasadach oceniania, klasyfikowania, promowania, przeprowadzania egzaminów,

e.        zasadach oceniania zachowania.

2.        Rodzice mają prawo:

f.         do uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania, postępów w nauce i dalszego kształcenia swych dzieci,

g.        wyrażania i przekazywania do kuratorium opinii na temat pracy szkoły.

3.        Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywają do 15 października, w grudniu, po I semestrze, w połowie II semestru i w miarę potrzeb.

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§18

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§19

1.        Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział.

2.        Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach.

3.        Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 34 uczniów. Nie tworzy się oddziału tej samej klasy, jeśli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18 osób.

4.        Podziału na grupy dokonuje się w oddziałach zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę.

5.        Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

6.        Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w § 20.4, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liceum mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.

7.        Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyrektora szkoły mogą być organizowane w zespołach.

 

§20

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora liceum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do dnia 30 maja danego roku.

2.        W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.        Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum dyrektor liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

4.        Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Program nauczania tych przedmiotów ustala się dla danego oddziału lub grupy uczniów z kilku oddziałów, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum.

 

§ 21

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 20 ust. 3.

 

§22

1.        Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu “wychowawcą”.

2.        Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej rolę wychowawcy powierza się na cały tok nauczania.

3.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodziców lub uczniów danej klasy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dyrektor może zmienić wychowawcę danej klasy.

 

§23

1.        Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole pełnią:

a.        na lekcjach - nauczyciele prowadzący zajęcia,

b.        na przerwach - nauczyciel dyżurujący,

c.        na zajęciach pozalekcyjnych - osoba prowadząca zajęcia danego typu.

2.        Opiekę nad uczniami na wycieczkach zorganizowanych przez szkołę sprawują opiekunowie wycieczki.

3.        Dyżury nauczycielskie w szkole pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły i w określonym przez niego czasie.

4.        Szczególną opieką wychowawców klas otaczani są uczniowie rozpoczynający naukę oraz uczniowie z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów słuchu, ruchu, wzroku.

5.        Specjalną opieką wychowawcy klasy otaczani są uczniowie mający skomplikowane warunki rodzinne.

6.        W szczególnych przypadkach losowych szkoła może udzielić doraźnej pomocy materialnej lub występować do Opieki Socjalnej o taką pomoc.

 

§24

Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie ), słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli.

 

§25

Na terenie szkoły zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków oraz handlu tymi artykułami.

 

§ 26

Do realizacji celów statutowych szkoła ma pomieszczenia, zgodnie z art. 67 ust, 1 ustawy o systemie oświaty a ponadto: centrum multimedialne, siłownię, sklepik, archiwum, szatnię, radiowęzeł.

 

§27

1.        Biblioteka szkolna jest częścią centrum multimedialnego.

2.        Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

3.        Z centrum multimedialnego mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

4.        Centrum multimedialne umożliwia:

a.        gromadzenie i opracowanie zbiorów,

b.        korzystanie ze zbiorów w centrum multimedialnym i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c.        korzystanie z komputerów w pracy indywidualnej i wykorzystania zasobów internetu,

d.        poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

e.        rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

f.         organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

g.        prowadzenia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego.

5.        Godziny pracy ustala pracownik biblioteki w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Godziny pracy powinny umożliwiać (w miarę możliwości ) dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6.        Biblioteka gromadzi książki (lektury, beletrystykę, pozycje popularnonaukowe i wyjątkowo naukowe - potrzebne do nauczania różnych przedmiotów, literaturę fachową dla nauczycieli, podręczniki) oraz czasopisma fachowe dla nauczycieli i w miarę możliwości czasopisma społeczno - kulturalne.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§28

1.        W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.        Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

§29

1.        Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.        Zadaniem nauczyciela jest :

a.        Realizowanie programów kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach.

b.        Osiąganie w stopniu optymalnym celów szkoły ustalonych w programach i w planie szkoły.

c.        Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

d.        Bezstronne, obiektywne, sprawiedliwe i systematyczne ocenianie prac uczniów.

e.        Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.

f.         Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do dyrektora szkoły.

g.        Informowanie rodziców ucznia, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów.

h.        Współpraca z rodzicami.

i.         Czynny udział w pracy rady pedagogiczne, realizować jej uchwały i postanowienia

j.         Czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

k.        Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.

3.        Nauczyciel ma prawo :

l.         Decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

m.      Decydować w sprawie treści programu koła zainteresowań.

n.        Decydować o ocenie bieżącej, semestralnej, rocznej postępów swoich uczniów.

o.        Współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów.     

p.       Wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych swoich uczniów.

4.        Nauczyciel odpowiada za :

q.        Poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał.

r.         Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych.

s.        Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach szkolnych i w czasie ustalonych dyżurów.

t.         Zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

u.        Powiadomienie ucznia i rodziców o przewidywanych ocenach w terminie i formie określonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Powiadomienie wychowawcę klasy o grożącej wychowankowi ocenie niedostatecznej, w terminie i formie określonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

§30

 

1.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.

a.        Cele i zadania zespołu:

                                                               i.      Ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, o których mowa w § 20.4.

                                                              ii.      Korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych.

                                                            iii.      Opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.

                                                            iv.      Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

2.        Wychowawcy wszystkich klas tworzą zespół wychowawczy.

a.        Cele i zadania zespołu:

                                                               i.      Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

                                                              ii.      Opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów.

                                                            iii.      Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

3.        Dyrektor liceum może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora liceum na wniosek zespołu.

 

§31

1.        Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.

a.        Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

b.       Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

c.        Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

d.       Troska o kulturę osobistą młodzieży.

e.        Rozpoznanie w klasie zagrożeń wychowawczych: nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, agresji.

2.        Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :

a.        Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

b.       Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

c.        Różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski.

d.       Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy.

e.        W planie wychowawczym uwzględnia tematykę związaną z zagrożeniami wychowawczymi (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, agresja).

f.        Współdziała z pełnomocnikiem d/s zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, policją, odpowiednią komisją Rady Miejskiej i Rady Powiatu, służbą zdrowia, sądem rodzinnym.

g.        Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami ).

h.       Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów ( odbywa w ciągu roku 3 zebrania ogólne rodziców ) w celu :

i.         Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci.

j.         Współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach.

k.       Włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.

l.         Informacji o postępach w nauce i zachowaniu.

3.        Wychowawca odpowiedzialny jest za:

a.        Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach w terminie i formie określonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

b.       Informowanie rodziców o zagrożeniach wychowawczych wymienionych w §31.1.5 i współdziałanie z nimi w celu ich eliminacji.

c.        Dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej.

d.       Systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz dziennika lekcyjnego.

e.        Realizację zadań w czasie pełnienia przez klasę obowiązków gospodarza szkoły. Nadzorowanie uczniów pełniących w tym czasie dyżury.

f.        Za estetykę i porządek w pracowni, którą opiekuje się klasa.

g.        Poświęcenie cyklu zajęć na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy na omówienie norm kultury współżycia w grupie rówieśniczej, w klasie, w szkole, w domu, w miejscu publicznym.

h.       Korektę ról społecznych w zespołach klasowych i regulowanie stosunków między uczniami.

i.         Wyrabianie wrażliwości na piękno, kształtowanie gustu i smaku estetycznego.

j.         Wdrażanie do obcowania z dziełami sztuki i kultury poprzez wycieczki do muzeów, teatru, opery,operetki i zwiedzanie zabytków architektury.

k.       Uczulanie młodzieży na ochronę środowiska i wyrabianie poszanowania przyrody.

l.         Prowadzenie preorientacji zawodowej poprzez :

                                                                         i.      zapoznanie z informatorami o wyższych uczelniach i szkołach policealnych,

                                                                        ii.      spotkania ze studentami i przedstawicielami różnych zawodów,

                                                                      iii.      wycieczki do zakładów pracy,

                                                                      iv.      kierowanie niektórych uczniów (wg potrzeb) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

§32

Zadania bibliotekarza:

1.        Gromadzenie, opracowanie, ewidencja inwentaryzacja zbiorów, odpisywanie ubytków.

2.        Udostępnienie książek i czasopism czytelnikom w wypożyczalni.

3.        Propagowanie zbiorów biblioteki ( wystawy, apele, plansze ); przygotowanie imprez czytelniczych.

4.        Propagowanie czytelnictwa, prezentowanie statystyki wypożyczeń.

5.        Planowanie pracy i prowadzenie ewidencji zajęć.

6.        Zabezpieczenie i konserwancja zbiorów.

7.        Udzielanie porad czytelnikowi, indywidualna praca z czytelnikiem.

8.        Współdziałanie z wychowawcami, radą pedagogiczną w celu poprawy stanu czytelnictwa i wychowania czytelnika.

9.        Współpraca z biblioteką publiczną na terenie miasta i innymi bibliotekami.

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§33

1.        Do liceum przyjmowani są absolwenci gimnazjum na podstawie:

a.        Liczby punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum ( max - 100 punktów, po 50 punktów  za każdą część egzaminu).

b.        Liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech wybranych przez kandydata przedmiotów                ( max - 75 punktów):

                                                               i.      język polski:

1.        celujący                 - 21 punktów,

2.        bardzo dobry                        - 18 punktów,

3.        dobry                                    - 14 punkty,

4.        dostateczny                          - 10 punkty,

5.        dopuszczający                      - 4 punkty.

                                                              ii.      każdy z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów:

1.        celujący                 - 18 punktów,

2.        bardzo dobry        - 16 punktów,

3.        dobry                    - 12 punkty,

4.        dostateczny          - 8 punkty,

5.        dopuszczający      - 2 punkty.

c.        Liczby punktów za inne osiągnięcia ucznia ( max - 25 punktów) wykazane na świadectwie według następujących zasad:

                                                               i.      ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                                             - 6 pkt.

                                                              ii.      udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty:

1.        na szczeblu wojewódzkim                                   - 3 pkt.

2.        na szczeblu ponadwojewódzkim                                        - 5 pkt.

                                                            iii.      osiągnięcia sportowe lub artystyczne:

1.        na szczeblu powiatowym                                    - 1 pkt.

2.        wojewódzkim                                                                      - 2 pkt.

3.        ponadwojewódzkim                                                            - 3 pkt.

                                                            iv.      stały wolontariat                                                                  - 2 pkt.

                                                              v.      dodatkowe osiągnięcia takie jak:

1.        wzorowa ocena z zachowania                                             - 1 pkt.

2.        udział w zajęciach kulturalno-artystycznych      - 1 pkt.,

3.        uznana praca w samorządzie szkolnym                              - 1 pkt.

2.        O przyjęciu do danej klasy decyduje ilość uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo przy przyjmowaniu mają:

a.        sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b.        kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c.        kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

3.        Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1.

 

§34

1.        Uczeń ma prawo do :

a.        Zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów.

b.        Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

c.        Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania.

d.        Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa.

e.        Swobodnego wyrażania myśli i przekonań,w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

f.         Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania.

g.        Powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

h.        Otrzymania poprawionych i ocenionych sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni od ich napisania.

i.         Rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

j.         Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii.

k.        Uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce, na zasadach określonych w regulaminie szkoły.

l.         Korzystania z pomieszczeń liceum, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły.

m.      Korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

n.        Korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej.

o.        Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie liceum.

p.       Wpływania na życie liceum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły.

q.        Prawo odwołania się od oceny zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania.

2.        Uczeń ma obowiązek:

a.        Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły.

b.        Racjonalnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować na zajęciach.

c.        Brać czynny udział w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach.

d.        Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

e.        Dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią.

f.         Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców, osób starszych.

g.        Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.

h.        Nie palić tytoniu.

i.         Nie pić alkoholu.

j.         Nie używać narkotyków.

k.        Utrzymywać swoje ciało w należytej czystości, dbać o schludność i czystość ubrania.

l.         Korzystać w sposób właściwy ze szkolnych urządzeń sanitarnych.

m.      Dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice.

 

§ 35

1.        Uczeń może otrzymać nagrodę za :

a.        Rzetelną naukę i pracę.

b.        Wzorową postawę.

c.        Wybitne osiągnięcia.

d.        Dzielność i odwagę.

2.        Rodzaje nagród:

a.        Pochwała na forum klasy.

b.        Pochwała na forum liceum.

c.        List pochwalny do rodziców.

d.        Nagroda ufundowana przez Radę Rodziców.

e.        Wpis do księgi “ Honorowych Obywateli Szkoły “.

3.        Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

a.        Upomnienie lub naganę wychowawcy klasy.

b.        Upomnienie lub naganę dyrektora szkoły.

c.        Pisemne powiadomienie rodziców.

d.        Przeniesienie do równoległej klasy.

e.        Przeniesienie do innej szkoły.

f.         Usunięcie ze szkoły.

4.        Dwie ostatnie kary stosuje się w sytuacjach drastycznych, gdy wpływ ucznia na pozostałą młodzież jest bardzo negatywny, takich jak:

a.        Agresywne zachowania, udział w bójkach.

b.        Handel narkotykami i zażywanie narkotyków.

c.        Kradzieże.

d.        Picie alkoholu i handel nim.

5.        Usunięcie ze szkoły lub przeniesienie do innej szkoły następuje na postawie decyzji dyrektora szkoły, po uchwale rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.

6.        Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

7.        Od każdej kary osoba zainteresowana może się odwołać, w ciągu 7 dni,bezpośrednio do dyrektora szkoły lub za pośrednictwem Samorządu Klasowego, Samorządu Uczniowskiego, organizacji młodzieżowych, wychowawcy klasy, rodziców.

8.        Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku ), jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.

 

§36

Szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia oraz zasady przyznawania wyróżnień i stosowania kar określa regulamin szkoły. Regulamin szkoły uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, jest załącznikiem do Statutu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§37

Liceum używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§38

Liceum posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

 

§39

1.        Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem